Հարuանիքիս հաջnրդ օրը աշխարhը գլխիu փnւլ եկավ, երբ լuեցի թե ինչ էին խոսում ամուuինս և սկեuուրu. Վայ մամա ջան, էu ուր եմ ընկել

POSITIV

Հարuանիքիս հաջnրդ օրը աշխարhը փnւլ եկավ գլխիu, երբ լuեցի թե ինչ էին խոսում ամուuինս և սկեuուրu. Վայ մամա ջան, էu ինչա կաsարվում

Հիմա ինձ համա ր հեշտ է այս մա սին խոսել, որովհետև արդեն մեկ տարի անցել է տեղի ունեց ածից ու կարող ացել եմ հարմարվ ել ու մարսել իմ հետ տեղի ունեցածը, սակա յն սկզբն ական շրջանում այնքան վ ատ ու կոտրված էի, որ մտածել եմ անգամ ծայրահեղ քայլերի գն ալու մասին:

Ցանկան ում եմ, որ ոչ մի ա ղջիկ երբեք չզգա այն, ինչ զգացել եմ ես, երբ իմացել եմ, որ ինձ նենգա բար խա բել են:

Մեկ տարի առ աջ ամու սնացա: Ամեն ինչ այնպես էր, ինչպես պլան ավորել էինք. գեղե ցիկ հարս անիք, զգեստ, հյուրեր:

Անգամ ճամ փորդության տոմ սերն էին գնել, որ հ արսան իքից երեք օր անց մեկնենք մեղ րամսի, սակայն այդ մեղրամիսն այդպես էլ տեղի չունեց ավ, քանի որ մենք ամուսն ացած մնա ցինք ընդհա մենը մեկ օր: Այո, մեկ օր տևեց իմ ամուսնա կան կյանքն ու ես հայտնվ եցի դժոխ քում:

Հարսա նիքի առա ջին օրը՝ արթն անալուց հետո, զբաղվ ած էի սենյակս կա րգի բերելով, երբ դուրս եկա սենյ ակից ու փոշ ու շորը թափ տալու համար գնացի պատու հանի մոտ, որտ եղից երևում էր մեր այգ ին:

Այնտեղ ամո ւսինս ու սկես ուրս թա քուն ինչ որ բան էին խո սում, սկզբում ուշադ րություն չդա րձրի, սակ այն հետո անունս լսեցի, կանգ նեցի ու սկ սեցի լսել:

Շոկի մեջ էի: Սկեսո ւրս ամուսնուս հրահ անգում էր, որ ոչ մի դեպքում ինձ չասի այն մասին, որ ինքն անպտ ուղ է ու չի կարող երեխա ունենալ: Ամուս ինս էլ գլուխը կախ լսում էր:

Հետո ասաց, թե մեկա մի օր իման ալու եմ, սկես ուրս էլ թե բա՝ չի իմանա, կասի արի գնա նք բժիշկի, չես գնա, մենք էլ կաս ենք, թե իրա նից ա, որ երե խա չեք ուն ենում, անունը կդնե նք չբեր, բայց չես բաժանվի, մինչև մի բան կանենք:

Չէի հավատ ում, որ ես եմ լսում այդ ամ ենը ու դա իմ հետ է տեղի ունենում: Աչքե րիս առաջ մթնեց, գիտակց ությունս կո րցրի:

Երբ արթնացա, արդեն բազ մոցին պառկ ած էի՝ սառը քրտինքի մեջ կորած: Խելքս գլո ւխս եկավ, գնացի սեն յակ, հավաք եցի իրերս ու ամուս նուս ասացի՝ ես գնում եմ ոչ թե նրա համար, որ երե խա չես կարող ունենալ,

այլ նրա համ ար, որ դուք ըն տանիքով ինձ ստորա բար խաբել եք ու շարունա ելու էիք խաբել ու օգտագործել, եթե չլսեի քո ու մորդ խոսա կցությունը:

Ես չեմ կարող ապրել մի ընտանիքում, որտեղ մարդկ ային արժ եքներ գոյու թյուն չուն են:

Bewerten Sie den Artikel
Mit Freunden teilen
Kommentar hinzufügen